Villkor & garanti

Mapab Solar följer svenska regler och lagar så att
du som konsument kan känna dig trygg.

Mapab Solar villkor & garanti PDF

1.1. Allmänna villkor

Följande allmänna bestämmelser gäller under förutsättning att annat skriftligt avtal inte finns.

1.2. Ingående av avtal

Alla leveranser och erbjudanden från Mapab AB sker uteslutande på grundval av dessa villkor. Andra villkor gäller bara om de accepterade av Mapab AB i skriftlig form. Detta gäller också i det fall Köparen bekräftar ett erbjudande från Mapab AB och hänvisar till egna affärs- och inköpsvillkor. Om inte andra tidsramar avtalats gäller erbjudandena från Mapab AB i en månad med början från datumet för erbjudandet. Om beställningen avviker från erbjudandet gäller inte erbjudandet.

2.1. Betalningsvillkor

Betalning av faktura skall vara Mapab AB tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 9,5%. Vid Specialbeställning kan förskottsbetalning krävas på 30–75% av ordervärde.

2.2. Priser

Prislistor avser bruttopris, fritt levererat från lager eller fabrik, och är exklusive moms.
Förbehåll: vid ändrade marknadsförhållanden, prishöjningar eller valutasvängningar kan prisanpassningar genomföras när som helst, utan förvarning. Vid efterbeställningar är Mapab AB inte bunden till de priser som gällde vid tidigare beställningar.

3.1. Leveransvillkor

Om inget annat överenskommet finns väljer Mapab AB lämplig transport. Från och med färdig lastning av produkter i lagret/fabriken övergår ansvaret till beställaren. Transporten sker på beställarens ansvar. Kostnaderna för Transporten belastas beställaren. Skadat gods skall anmälas till transportbolaget vid mottagande av gods.
Till andra länder, om inget annat avtal finns, levererar Mapab AB gods oförtullat och utan avgifter.

3.2. Leveranstid

Leveransdatum är bara bindande för Mapab AB vid uttrycklig skriftlig bekräftelse. Ersättningsansvar vid försenad leverans är uteslutet, om inte Mapab AB avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet har avtalat orealistiska leveranstid och avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet inte efterlever dessa. I sådana fall begränsas ansvaret till den omedelbara skada som är en konsekvens av förseningen. Förlorad inkomst, skador på grund av avbrott i produktionen och kostnader eller utgifter för inköp av varor som inte levererats täcks inte in. Leveranstid avser den tidpunkt då varorna lämnar fabriken/lagret.

3.3. Oförutsedda leveransproblem

Oförutsedda händelser som arbetskonflikt eller motsvarande händelser (force majeure) som ligger utanför Mapab AB:s och underleverantörernas kontroll fritar Mapab AB från sin leveransförpliktelse, delvis eller fullständigt. I sådana fall är alla typer av ersättningskrav uteslutna.

4. Egendomsrätt

Mapab AB har egendomsrätt till de sålda varorna intill köpesumman med tillägg av ränta och omkostnader i sin helhet är betalda. Accept räknas inte som betalning innan den är helt infriad.

5. Specialtillverkade produkter

Levererade produkter återtas ej. Vid annullering av order debiteras omkostnaderna som uppkommit vid beställningen.

6. Emballage

Om inte annat överenskommet finns utser Mapab AB lämplig emballageform.

7. Dokumentation

Mått, textinformation och illustrationer i dokument av alla slag från Mapab AB är oförpliktande. Vid framställning av kundspecifika produkter görs en eventuell uppteckning av Mapab AB:s förpliktande.

8. Produktansvar

Krav i samband med produktansvar är uteslutet, om och i den mån det är förenligt med gällande lagstiftning. Om Mapab AB likväl ställs inför krav från en tredje part är köparen förpliktad att hålla Mapab AB skadeslösa gentemot sådana krav.

9. Eftertryck – kopior

Eftertryck och kopior av alla slag – också i utdrag och så vidare är bara tillåtet med skriftlig tillåtelse från Mapab AB.

10. Tvister

Tvist mellan Mapab AB och Köpare ska, om Mapab AB väljer, avgöras av domstol eller skiljenämnd enligt svensk lag.

11. Salvatorisk klausul

Om en eller flera klausuler i detta avtal blir förbjudna, ogiltiga eller omöjliga att upprätthålla i en jurisdiktion vid innevarande tidpunkt eller vid ett senare tillfälle påverkar inte detta giltigheten hos de andra bestämmelserna. I sådana fall kompletteras den ogiltiga klausulen av parterna så den förblir så lik den ogiltiga bestämmelsen som möjligt.

Mapab Solar villkor & garanti PDF

1. Reklamation

Hämta reklamation & retursedel PDF

Köparen är skyldig att omgående kontrollera varan när den levereras och uppenbara fel skall omedelbart skriftligen rapporteras till Mapab AB. Om Köparen försummar att göra så räknas varan som accepterad om det inte rör sig om ett dolt fel som inte gick att upptäcka vid första kontrollen. Ett sådant dolt fel ska rapporteras så snart det upptäcks. Mapab AB:s ansvar omfattar endast leverans av nytt felfritt material. Reklamationstiden vid fel är ett år och gäller från och med det datum som varorna levererades.

Dolda skador eller saknat gods vid uppackning, som är synligt först när godset packats upp, skall rapporteras senast sju dagar efter leverans. Kontakta Mapab AB kundservice innan du börjar använda varorna för att anmäla avvikelser, samt skicka in foto vid skadat gods tillsammans med respektive ordernummer. Förvara godset så att det inte skadas ytterligare eller som kan försvåra reklamationsprocessen. Mapab AB ansvarar att så snart som möjligt med lämpligt transportbolag ersätta dessa varor. Mapab AB ansvarar ej för utgifter vid eventuella stillestånd eller dylikt.

2. Retur

Hämta reklamation & retursedel PDF

Returer är giltiga i 90 dagar efter fakturadatum. Innan en retur skickas eller lämnas in hos oss, måste detta alltid föregås av en överenskommelse mellan oss och kund. Den returnerade varan ska vara emballerad och åtföljd av följesedel, där uppgift om Mapab AB:s order/fakturanummer, antal samt anledning till returen skall finnas angiven. Returnerade varor som ej är i skick som vid leveransen, är inkompletta eller smutsiga, godkännes ej och kommer skrotas. Kreditering sker med fakturerat belopp, minus returavdrag om 25% samt eventuell returfrakt. Vid returer till följd av konstaterat felaktigt material eller fel av oss, krediteras hela fakturerade beloppet.

Mapab Solar villkor & garanti PDF

1.1. Omfattning

20 års garanti på standardprodukter. Garantin omfattar standardprodukter i aluminium från Mapab AB som sålts efter 2023-04-01. Mapab AB lämnar endast full garanti på hela system som är levererande från Mapab AB. Garanti räknas från det datum som produkterna levererades från Mapab AB till slutkund.

1.2. Övriga produkter

Vid montage och installation av olika fabrikat gäller begränsad garanti enbart på ingående produkter från Mapab AB. Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel.

2. Garantivillkor

I samband med upptäckt av fel skall slutkund utan dröjsmål kontakta återförsäljare/installatör för att påtala felet. Återförsäljare/installatör skall i sin tur kontakta Mapab AB för att beskriva problemet.

Reklamation till Mapab AB skall av återförsäljare/installatör göras omgående och skriftligen med dokumentation av det som misstänks vara felaktigt.

Ägare till materialet skall kunna styrka köp från Mapab AB med hjälp av köpebevis, såsom faktura och följesedel. Eventuellt besiktningsprotokoll skall skriftligt bifogas vid reklamation.

Montaget skall vara utfört enligt vid montagetillfället gällande montageanvisningar. Inkomna uppgifter som ligger till grund för dimensionering skall stämma överens med aktuellt montage.

Mapab AB äger rätten att göra besiktning på plats för att utreda skada innan den godkänts. Mapab AB äger rätten att utföra ersättningsarbetet med egen eller anlitad personal.

Besiktning som utförs av återförsäljare eller representant från Mapab AB i samband med reklamation debiteras kunden om inga felaktigheter som omfattas av garantin finns.

Garantin omfattar normalt bruk för produktens avsedda användningsområde.
Exempel som garantin ej omfattar:

 • Produkt som ej sköts enligt service- och skötselanvisningar.
 • Produkt som ej är monterad och installerad enligt anvisningar.
 • Inre eller yttre påverkan som produkten inte är avsedd för.
 • Feldimensionerade anläggningar.
 • Naturkatastrofer.

Eventuella rese-, frakt- och emballagekostnader i samband med reklamation bekostas av kunden.

3. Material och funktioner

Mapab AB garanterar livslängden på material och funktion avseende standardprodukter i den miljö som beställaren uppgett och med föreskriv underhåll:

 • Obehandlad aluminium.
 • Anodiserad aluminium.

Mapab AB ersätter skadade och defekta detaljer med nytt material fritt levererat till montageplats. Ersättning omfattar material- eller tillverkningsfel som påverkar underkonstruktionens funktion.

Mapab AB reparerar eller ersätter felaktiga produkter med exakt lika produkter så långt det är möjligt. Eftersom våra garantier sträcker sig över en lång tidsperiod kan vi dock inte lova att produkten är exakt lika i utförandet. I de fall det inte är möjligt ersätter vi med så likvärdig produkt som möjligt.

Vänligen se dokument för individuella produkter.

Mapab Solar villkor & garanti PDF

1. Underhåll

Utför alltid regelbunden tillsyn av montagesystem för solceller. Mapab AB rekommenderar att detta görs årligen, gärna på våren efter att snö smält samt efter storm. Kontrollen syftar till att upptäcka fel och/eller brister som kan uppstå på grund av väderlek, annan åverkan eller bristfälligt montage. Var försiktig och tänk på taksäkerheten. Använd alltid säkerhetsutrustning för att undvika fallolyckor.

2. Kontrollpunkter
 • Att montagesystem är monterat enligt Mapab AB:s monteringsanvisning.
 • Att fästmaterial ej sitter löst och är korrekt åtdraget.
 • Vid komplettering av artiklar till montagesystem skall dessa levereras av Mapab AB.
 • Deformerade och/eller skadade detaljer/infästningar byts ut.
 • Montagesystem skall vid överbelastning av snö avlastas på lämpligt sätt som inte skadar installationen.
 • Under vintertid är det viktigt att hålla rent runt marksystem så att snö kan glida av och minimera snötyngden på installationen.
Användning av Cookies

Denna webbplats använder cookies eller kakor som de kallas på svenska.

Vad är cookies och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen ni besöker begär att spara på er dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på er dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden ni är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i er dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk ni har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på er dator, utan försvinner när ni stänger er webbläsare.

Källa: Post & Telestyrelsen

Är cookies farliga?

Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och webbläsaren tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt för att du tillåter cookies.

Vad behöver jag göra för att acceptera cookies?

Ingenting. Vi är enligt lag skyldiga till att uppmärksamma er att cookies används på webbplatsen.

Hur jag kan undvika cookies?

Om ni inte accepterar att cookies används kan ni stänga av cookies i er webbläsares säkerhetsinställningar. Ni kan även ställa in webbläsaren så att ni får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på er dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Varje typ av webbläsare tillhandahåller dessa funktioner på olika sätt, se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om ni inte accepterar några cookies alls:
 • Ni kan inte använda vår webbplats fullt ut om ni inte accepterar några cookies alls
 • Ni kan läsa information
 • Ni kan se våra produkter och relaterad information
 • Ni kan inte logga in
 • Ni kan inte beställa

Oavsett vilken typ av cookies ni valt att acceptera så skall ni ta för vana att klicka på ”Logga ut” när ni lämnar vår webbplats (detta gäller ej om ni valt automatisk inloggning).

Saknar du information om våra villkor, tveka inte att kontakta oss.